Zarządzenia i Uchwały


Uchwała nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość. Zawiera Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia na Odległość.

Uchwała nr 87/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych oraz zasad obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarządzenie nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji,  tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.


Last modified: Thursday, 30 September 2021, 9:35 AM